سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کفایة الاصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
رسائل شیخ اعظم انصاری 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول